Skip to content
Download APP & Get ₹ 299 Plant Free Today
Download APP & Get ₹ 299 Plant Free Today

Mimusops Hexandra, Khirni - 0.5 kg Seeds

₹ 1,323

(MRP Inclusive of all taxes)

  • Shipping Rs 79 for entire order
  • Dispatch in 2 - 3 Weeks
  • Country of origin: India

Today's Offer

  • 20% Cashback
* check details on cart page

Images are for reference purposes only. Actual product may vary in shape or appearance based on climate, age, height, etc. The product is replaceable but not returnable.

Description

Common name: Ceylon Iron Wood, milk tree, wedge-leaved ape flower à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Hindi: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ¶ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ °ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’ ¹ drirh, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ±ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ®ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ khirni, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ kshiri, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’ƒËœÃ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ® rayan à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Marathi: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ karani, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ±ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ khirni, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ºÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ rajana, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ºÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ ranjana, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’ƒËœÃ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ rayan, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’ƒËœÃ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ rayani à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Tamil: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ƒËœÃƒ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ƒËœÃƒ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ƒËœÃƒ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ƒËœÃƒ ulakkai-p-palai à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Malayalam: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’Æ’ ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ µÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ °ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’Æ’ ¸ krini, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ ¥ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ µÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ ®ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ µÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ¥? pazhamunpaala à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Telugu: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?Ãà ¢Ã¢â€š ¬Ã¢â‚¬Å“à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?Ãà ¢Ã¢â€š ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡??à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¦ ankalu, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡? ®ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?Ãà ¢Ã¢â€š ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡? ¶ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡? µÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ °ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡??à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?Ãà ¢Ã¢â€š ¬ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¦ nandivriqshamu, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡??à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¶ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’ƒÅ“à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¼ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡?à ¼ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ±ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¦ palachettu à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Kannada: bakula à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Bengali: krikhiyur à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Konkani: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ karni, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ºÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ ranjana à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Gujarati: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’Æ’ ±ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ´ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ ®ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ ´ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ khirni, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ÃƒÆ’ƒËœÃ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ ® rayan à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬Ãƒâ€¦ ¡ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ ¢ Sanskrit: à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¯ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § £ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬Ã… ¾ kshirini, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ®ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’Ã ¢Ã¢â€š ¬ à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¢ÃƒÆ’Æ’ §ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ¨ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ¨ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¸ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ º nimbabija, à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §?à ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ºÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ §ÃƒÆ’Æ’ ¦ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ¶ÃƒÆ’ ¢Ãƒ ¢Ã¢â‚¬Å¡ ¬ ¡ § ® rajadana

Botanical name: Manilkara hexandra Family: Sapotaceae (Mahua family)

Synonyms: Mimusops hexandra

Seeds Specifications

Seeds per Packet 52500

Mimusops hexandra uses

Customer Reviews

Based on 26 reviews Write a review